Đóng

Tin tức

04/09/2020 Tin tức Quản Trị

Combo lẩu nướng phục vụ tại nhà chỉ từ 275.000đ

𝐋𝐀̂̉𝐔 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐕𝐔̣ 𝐓𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐀
𝑪𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 275.000đ
𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ #𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑒 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜𝑎𝑛? 𝑋𝑖𝑛 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑔𝑜̣𝑖 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑖 𝑥𝑎, 𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑚𝑜́𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎. 𝐶𝑎́𝑐 𝑚𝑜́𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑛 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟.
𝑺𝒐𝒇𝒕𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 đ𝒆𝒎 đ𝒆̂́𝒏 1 𝒃𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒗𝒆̣𝒏 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒆̣̂ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒒𝒖𝒚́ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉.
Đặt tiệc qua 𝐓𝐢𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 và 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟎𝟗𝟕𝟐 𝟏𝟎𝟓 𝟕𝟕𝟓 & 𝟎𝟐𝟒 𝟐𝟐𝟏𝟓 𝟗𝟑𝟑𝟑
𝐹𝑟𝑒𝑒𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑏𝑎́𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ 2𝐾𝑚
𝑃ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑢̛̀ 4 𝑝𝑎𝑥 & 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 1 𝑛𝑔𝑎̀𝑦