Đóng

Tin tức

05/09/2020 Tin tức Quản Trị

ƯU ĐÃI SỐC CHÀO ĐÓN ĐẠI TIỆC THU 2020

𝑀𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 – 𝑚𝑢̀𝑎 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̛́𝑖. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑚𝑎́𝑡 𝑚𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑚, ℎ𝑜̀𝑎 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑡ℎ𝑢 𝑠𝑒 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑎̂́𝑡 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖. 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑙𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑦 𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑢 𝑣𝑎𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑛 đ𝑎̣̂𝑚 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, đ𝘢̂𝘺 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑦́ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ
🌼 𝑪𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 𝒎𝒖̀𝒂 𝒕𝒉𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒂𝒚, 𝑺𝒐𝒇𝒕𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒒𝒖𝒚́ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒖̛𝒖 đ𝒂̃𝒊 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́:
 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́ 3.000.000đ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 9
 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 15% 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 đ𝑜̛𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 30𝑃𝑎𝑥
 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 10% 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 đ𝑜̛𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 50𝑃𝑎𝑥
Không áp dụng cho tiệc cưới, không cộng gộp các ưu đãi khác
: Đặt tiệc qua 𝐓𝐢𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 và 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟎𝟗𝟕𝟐 𝟏𝟎𝟓 𝟕𝟕𝟓